×

KAKO MOTIVISATI UČENIKE DA UČE

Džere Brofi

Prevela sa engleskog Marina Vicanović

Pisana posebno za nastavnike, ova knjiga nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika da uče, zasnovanih na istraživanjima. Njen fokus na motivacionim principima, umesto na motivacionim teoretičarima ili teorijama, prirodno vodi u diskusiju o konkretnim strategijama u učionici.

Izazov s kojim se nastavnici suočavaju jeste da otkriju načine kako da svoje učenike podstaknu u nastojanju da razviju znanja i veštine za šta su aktivnosti učenja i osmišljene, bez obzira da li učenici uživaju u tim aktivnostima ili ne. Pod ovim podrazumevam motivisanje učenika da uče, a ova knjiga ističe strategije kako to činiti.

Džere Brofi

Pisana posebno za nastavnike, ova knjiga nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika da uče, zasnovanih na istraživanjima. Njen fokus na motivacionim principima, umesto na motivacionim teoretičarima ili teorijama, prirodno vodi u diskusiju o konkretnim strategijama u učionici. Kroz celu knjigu ovi principi i strategije povezuju se sa realnošću u savremenim školama (npr. ciljevi nastavnog programa) i učionicama (npr. razlike među učenicima, dinamika učionice). Autor koristi eklektički pristup motivaciji koji pokazuje kako efikasno integrisati upotrebu ekstrinzičkih i intrinzičkih strategija. Obezbeđene su smernice za prilagođavanje motivacionih principa grupnim i individualnim razlikama, te za „korektivni rad“ sa učenicima koji su postali obeshrabreni ili nezadovoljni. U ovom izdanju, autor razmatra i ulogu roditelja u motivaciji za školu, teoriju cilja i teoriju samoodređenosti, vrednosne aspekte motivacije, aspekte motivacije koji se tiču selfa i identiteta, te ulogu nastavnika u podržavanju motivacije učenika. Tekst usmerava na one aspekte literature o motivaciji koji su direktno primenljivi na poučavanje u učionici, a. fokus je pretežno na nastavniku kao motivatoru, umesto na učeniku kao nekom ko biva motivisan.

Svaki odeljak sadrži zaključke i sažetke, kao i pitanja za razmišljanje i preporučenu literaturu.

Džere Brofi

Američki pedagog i psiholog. Rođen 1940. u Čikagu, diplomirao je na Lojola univerzitetu 1962. i doktorirao 1967. na Univerzitetu Ilinois, u oblasti kliničke psihologije. Karijeru je započeo na Univerzitetu u Ostinu, Teksas, gde je razvijao istraživanja o metodama učenja i motivaciji učenika. Dva najvažnija pravca njegovog rada odnose se na očekivanja nastavnika od studenata kao i mehanizme motivacije učenika odnosno studenta. Objavio je veliki broj zapaženih radova iz oblasti pedagogije i nekoliko značajnih knjiga – Kako motivisati učenike da uče, Problemi podučavanja, Istorija učenja i podučavanja u osnovnim školama, Pedagoške metode i aktivnosti i dr.Umro je 2009. godine.

Predgovor

 

1. Učenička motivacija: nastavnička perspektiva

Definicija i pregled motivacije
Stanovišta o motivaciji koja se razvijaju
Motivacija u učionici
Učenička motivacija za učenje kao vaš cilj
Motivacija kao komponenta uspostavljenih akcionih šema
Podsticanje i socijalizacija motivacije za učenje
Motivacija kao rezonovanje o očekivanjima i vrednostima, često u socijalnom kontekstu
Organizacija knjige

2. Uspostavljanje zajednice za učenje u vašoj učionici

Izgradite zajednicu za učenje
Učinite sebe i svoju učionicu privlačnim za učenike
Koristite privlačne načine komunikacije
Usmerite pažnju učenika na individualne i saradničke ciljeve učenja
Poučavajte za razumevanje
Sociokulturalna stanovišta o poučavanju
Dve nastavnice sa suprotnim motivacijskim orijentacijama

3. Podržavanje samopouzdanja učenika kao osoba koje uče

Situacije postignuća
Rani rad na izboru zadataka i postavljanju ciljeva u situacijama postignuća
Dalji rad na aspektima očekivanja u situacijama postignuća
Podržavanje samopouzdanja učenika kao osoba koje uče
Nastavni program/kurikulum: program za uspeh
Poučavanje: pomozite učenicima da postave ciljeve, procenjuju svoj napredak i prepoznaju veze između truda i ishoda
Procenjivanje: naglašavajte iscrpne povratne informacije, a ne ocenjivanje niti poređenje učenika

4. Teorija cilja

Antecedensi teorije cilja
Razvoj teorije cilja
Teorija cilja kao sinteza
Razjašnjavanje značenjâ i implikacija učeničkih ličnih ciljeva postignuća
Širenje dalje od ciljeva postignuća
Primenjivanje teorije cilja
Teorija cilja: pogled unapred

5. Ponovno uspostavljanje samopouzdanja i volje za učenjem kod obeshrabrenih učenika

Podržavanje motivacije kod slabih učenika
Resocijalizacija učenika sa problemima „sindroma neuspeha“
Odvikavanje učenika od ciljeva izvedbe i prenaglašavanja zaštite osećaja sopstvene vrednosti
Resocijalizacija „posvećenih podbacivača“

6. Obezbeđivanje spoljašnjih/ekstrinzičkih pobuđivača

Aspekti učeničke motivacije koji se odnose na vrednosti
Uobičajena uverenja o nagradama
Kontroverza oko ekstrinzičkih nagrada u obrazovanju
Strategije za nagrađivanje učenika
Kako efektno pohvaljivati svoje učenike
Iskorišćavanje postojećih ekstrinzičkih nagrada: usmerite učeničku pažnju na instrumentalnu vrednost učenja
Takmičenje: moćan, ali problematičan ekstrinzički pobuđivač

7. Teorija samoodređenosti intrinzičke motivacije: zadovoljavanje potreba učenika za autonomijom, kompetentnošću i povezanošću

Povezivanje s postojećom intrinzičkom motivacijom učenika
Koncepti intrinzičke motivacije
Teorija samoodređenosti Decija i Rajana
Autonomija, kompetentnost i povezanost kao osnove za autonomnu motivaciju
Odgovaranje na učeničke potrebe za autonomijom
Odgovaranje na učeničke potrebe za kompetentnošću
Odgovaranje na učeničke potrebe za povezanošću
Teorija samoodređenosti: pogled unapred

8. Drugi načini podržavanja intrinzičke motivacije učenika

Teorija i istraživanja interesovanja
Prilagođavanje aktivnosti interesovanjima učenika
Prilagođavanje tradicionalnih aktivnosti učenja kako bi se pojačao njihov potencijal za intrinzičku motivaciju
Pristupi poučavanju koji odražavaju višestruke principe koji funkcionišu zajedno
Nastavničke motivacione strategije zasnovane na iskustvu

9. Podsticanje učeničke motivacije za učenje

Motivacija za učenje
Srodni motivacioni koncepti
Približavanje učenika lekciji
Utiranje puta motivaciji za učenje: socijalizovanje
Često je potrebno da nastavnici podržavaju učeničko uvažavanje svog učenja tako što će im pomagati da izgrade šeme motivisanog učenja
Socijalizovanje motivacije za učenje kao opšte sklonosti
Podsticanje učeničke motivacije za učenje u konkretnim situacijama učenja
Strategije za oblikovanje učeničkih očekivanja u vezi s učenjem
Strategije za pobuđivanje motivacije za učenje
Strategije za podržavanje učeničkog truda u učenju
Samoregulisano učenje

10. Socijalizovanje nezainteresovanih ili otuđenih učenika

Razmislite da uvedete sisteme sklapanja ugovora i pobuđivanja
Razvijajte bliske odnose s učenikom i radite u tom polju
Otkrijte postojeća interesovanja i nadograđujte ih
Pomozite učenicima da razvijaju i održavaju pozitivnije stavove prema školskom radu
Socijalizujte motivaciju za učenje kod apatičnih učenika
Poučavajte veštinama samoregulisanog učenja i izučavanja
Poučavajte strategijama voljne kontrole

11. Prilagođavanje razlikama u učeničkim obrascima motivacije

Teorijska stanovišta o grupnim i individualnim razlikama
Stanovište o udovoljavanju učeničkim preferencijama
Razlike u psihološkoj diferencijaciji
Stilovi učenja i višestruke inteligencije
Zaključci o stilovima učenja i višestrukim inteligencijama
Promene obrazaca motivacije učenikâ sa uzrastom
Rodne razlike
Razlike u porodičnom i kulturološkom poreklu u američkom društvu
Odupiranje pritiscima vršnjaka
Suprotnosti između nacija i regiona u svetu

13. Pogled unazad i unapred: integrisanje motivacionih ciljeva u vaše planiranje i poučavanje

TARGET kategorije
Kelerov model
Model Vlodkovskog
Uključivanje principa predstavljenih u ovoj knjizi
Održavanje vaše motivacije kao nastavnika

Indeks autora

Indeks pojmova

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 590

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 810 g

ISBN : 9788671025072

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje