×

ISTORIJA ARAPSKIH NARODA

Albert Hurani

Prevela sa engleskog Indira Funduk

Sinteza koja se zasniva na suštinskom prožimanju kulturnih, verskih, ekonomskih i društvenih činilaca arapskog sveta.

Knjiga predstavlja sintezu, celovit pogled na istoriju Arapa koji seže čak do pozne antike, prateći njihov povesni razvoj da naših dana. Hurani svoj pristup gradi na pitanjima poput odnosa između jezika, religije i umetnosti, prometa ljudi i robe, kulture gradova, konstruisanja identiteta i nacionalne svesti.

Knjigu odlikuju znalačke interpretacije i nesvakidašnja erudicija autora, jednog od vodećih orijentalista XX veka, kao i inovativan pristup tematici – u njoj je sakupljeno obilje materijala, sistematizovano na koherentan način, tako da u prvi plan dođu suštinsko prožimanje kulturnih, verskih, ekonomskih i društvenih činilaca. 

Albert Hurani

Rođen u Mančesteru, u porodici libanskog porekla, Albert Habib Hurani studirao je filozofiju, političke nauke i ekonomiju na Magdalen koledžu u Oksfordu. Počev od 1937. godine predavao je na Američkom koledžu u Bejrutu. Po izbijanju rata priključuje se Kraljevskom institutu za međunarodne odnose u Londonu. Po završetku rata vraća se na Magdalen koledž gde uskoro postaje predavač na predmetu Moderna istorija Bliskog istoka. Pod njegovim vođstvom Oksford postaje jedan od vodećih centara za izučavanje Srednjeg istoka na engleskom govornom području. Tokom svoje karijere bio je gostujući profesor na brojnim univerzitetima, poput Harvarda, Čikaga, Prinstona, Filadelfije, kao i na vodećim evropskim i arapskim univerzitetima.

Kao predavač i autor dao je nemerljiv doprinos razumevanju  razvoja arapskog nacionalizma i kompleksnih odnosa islama i Zapada. Autor je i urednik brojnih knjiga i članaka, a najpoznatija dela, pored Istorije arapskih naroda, su mu Syria and Lebanon i Arabic Thought in the Liberal Age.

Spisak mapa
Predgovor
Predgovor (2012)
Zahvalnost
Beleška o pravopisu
Beleška o datumima
Uvod
PRVI DEO STVARANJE SVETA
(7 –10.VEK)

  1.       Nova sila u starom svetu
Svet koji su Arapi zatekli
Jezik poezije
Muhamed i pojava islama
  1.       Stvaranje carstva
Posle Muhameda: osvajanje carstva
Halifat Damask
Halifat Bagdad
  1.       Osnivanje duštva
Kraj politi?kog jedinstva
Ujedinjeno društvo: ekonomske osnove
Jedinstvo vere i jezika
Islamski svet
  1.       Uobli?avanje islama
Pitanje autoriteta
Božja mo? i pravda
Šerijat
Predanja o proroku
Put mistik?
Put razuma
 
DRUGI DEO  ZAJEDNICE ARAPSKIH MUSLIMANA
(11–15. VEK)
  1.       Arapsko-muslimanska društva
Države i dinastije
Arapi, Persijanci i Turci
Geografske podele
Arapi muslimani i ostali narodi
  1.       Selo
Koriš?enje zemlje
Plemenske zajednice
  1.       Život u gradovima
Tržnice i gradovi
Gradsko stanovništvo
Zakon i ulema
Robovi
Muslimani i nemuslimani u gradovima
Žene u gradovima
Izgled grada
Gradska arhitektura
Lanac gradova
  1.       Gradovi i njihovi vladari
Osnivanje dinastija
Interesni savezi
Kontrola sela
Predstave o politi?koj vlasti
  1.       Islamski obi?aji
Putevi islama
Božji ugodnici
     10.      Kultura uleme
Ulema i šerijat
Prenošenje znanja
Kelam
El Gazali
     11.      Razli?iti pravci mišljenja
Islam filozof?
Ibn Arabi i teozofija
Ibn Tajmija i hanbalitska tradicija
Razvoj šiizma
Jevrejsko i hriš?ansko u?enje
     12.      Kultura dvorova i narodna kultura
Vladari i pokrovitelji
Poezija i pripovetke
Muzika
Razumevanje sveta
 
TRE?I DEO  OSMANLIJSKO DOBA
(16 –19. VEK)
      13.        Osmanlijsko carstvo
Ograni?enja politi?ke mo?i
Osmanska vlast
Osmanlije i islamska tradicija
Upravljanje arapskim provincijama 
      14.        Zajednice u Osmanskom carstvu
Stanovništvo i bogatstvo carstva
Arapske provincije
Kultura arapskih provincija
Izvan carstva: Arabija, Sudan, Maroko
      15.        Promena ravnoteže mo?i u 18. veku
Centralna i lokalna vlast
Društvo i kultura osmanskih Arapa
Svet islama
Promena odnosa sa Evropom 
 
?ETVRTI DEO  DOBA EVROPSKIH CARSTAVA
(1800 –1939)

      16.       Evropska mo? i reformske vlade (1800 –1860)
Širenje Evrope
Po?eci evropske nadmo?i
Reformske vlade
      17.       Evropska carstva i dominantne elite (1860 –1914)
Granice nezavisnosti
Podela Afrike: Egipat i zemlje Magreba
Savez dominantnih interesa
Upravljanje zemljištem
Položaj stanovništva
Podvojeno društvo
      18.       Kultura imperijalizma i reformi
Kultura imperijalizma
Uspon inteligencije
Kultura reformi
Pojava nacionalizma
Kontinuitet islamske tradicije 
      19.       Vrhunac evropske mo?i (1914 –1939)
Nadmo? Velike Britanije i Francuske
Primat britanskih i francuskih interesa
Doseljenici i zemljište
Razvoj doma?e elite
Pokušaji politi?kog dogovora
      20.       Promene u na?inima života i razmišljanja (1914 –1939)
Stanovništvo u unutrašnjosti
Život u novim gradovima
Kultura nacionalizma
Islam elite i širokih narodnih masa   
 
PETI DEO  DOBA NACIONALNIH DRŽAVA
(OD 1939)
      21.       Kraj carstava (1939 –1962)
Drugi svetski rat
Nacionalna nezavisnost (1945 –1956)
Suecka kriza
Alžirski rat
      22.       Društva u promenama (1940-e i 1950-e)
Stanovništvo i ekonomski rast
Rezultati rasta: trgovci i zemljoposednici
Mo? države
Bogati i siromašni u gradu
      23.       Nacionalna kultura (1940-ih i 1950-ih)
Problemi u obrazovanju
Jezik i samoizražavanje
Islamski pokreti
      24.       Vrhunac arabizma (1950-e i 1960-e)
Nacionalizam u narodu
Uspon naserizma
Kriza 1967.
      25.        Arapsko jedinstvo i razjedinjenost (od 1967)
Kriza 1973.
Ameri?ki uticaj
Me?uzavisnost arapskih zemalja
Arapska razjedinjenost
      26.       Uznemireni duhovi (od 1967)
Etni?ke i religijske podele
Bogati i siromašni
Položaj žena u društvu
Baština i njena obnova
Stabilnost režim?
Krhkost režim?
 
Zaklju?ak 2012.
Mape
Tabele
            Porodi?no stablo proroka Muhameda
            Šiitski imami
Halifi
                Važne dinastije
                Vladaju?e porodice u 19. i 20. veku
Beleške
Bibliografija
Indeks pojmova
Indeks
 

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 712

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 1230 g

ISBN : 978-86-7102-540-9

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje