×

BUDUĆNOST ZNANJA I KULTURE

Priredili Ašis Nandi,Vinej Lal

Preveo sa engleskog Stefan Trajković Filipović

Knjiga izaziva čitaoca da preispita poznavanje urbanog života i predočava mu da je ključ opstanka u novom veku otvoreni duh i umeće življenja u različitim i često kontradiktornim svetovima

Budućnost znanja i kulture je svojevrstan rečnik koji prkosi stegama konvencionalnosti. Ova knjiga poziva čitaoca da diskutuje i razmenjuje ideje sa nekim od najsmelijih mislilaca na svetu. Autor promatra sve moguće teme – od oružja za masovno uništenje do kuge, od svetih šumaraka do filozofije Koka – Kole, vodi čitaoca od Bolivuda do koronarnog bajpasa.

Ovo delo je tu da promeni način razmišljanja koje je usađeno u ljudsku psihu tokom školovanja i kroz kućno vaspitanje. Budućnost znanja i kulture izaziva čitaoca da preispita poznavanje urbanog života, sigurnostisrednje klase i predočava mu da je ključ opstanka u novom veku otvoreni duh i umeće življenja u različitim i često kontradiktornim svetovima.

Ovo nije rečnik koliko antologija složena po abecednom redu koja želi da “doprinese drugačijoj, samorefleksivnoj kulturnoj politici znanja”. Opseg od Koka kole, preko smeha i Singapura do Yahoo-a je svakako reprezentativan.
IndiaToday

PredgovorVinej Lal i Ašis Nandi     

Ar­hi­tek­tu­ra, R. L. Ku­mar
Bo­li­vud, M. K. Ra­ga­ven­dra
Bri­ga o sr­cu, Ma­nu Ko­ta­ri, Lo­pa Me­ta i Va­cal Ko­ta­ri
De­mo­kra­ti­ja, C. Da­glas Lu­mis
Dr­ža­va, R. L. Ku­mar
Eko­no­mi­ka, Robi Rajan
Et­ni?­ka ku­hi­nja, Ašis Nan­di
Ge­no­cid, Majkl Sels
Hra­na, Fi­lip Mak­majkl
Im­pe­ri­jal­na eko­no­mi­ja, Ro­bi Ra­jan
Islam, Zi­ja­u­din Sar­dar
Iz­be­gli­ce, Im­ti­jaz Ah­med
Iz­vi­nje­nja, Vi­nej Lal
Kal­ku­ta, Džon Hat­nik
„Ja­hu“, Zi­ja­u­din Sar­dar
Ka­me­nje, Te­šom Ga­bri­jel
Kar­ci­nom, Ma­nu Ko­ta­ri i Lo­pa Me­ta
Klo­ni­ra­nje, Ma­nu Ko­ta­ri i Lo­pa Me­ta
„Ko­ka-Ko­la“, Ešis Nan­di
Kon­zu­me­ri­zam, Ašis Nan­di
Ko­rup­ci­ja, Su­dir ?e­la Ra­jan
Ku­ga, Ašis Nan­di
Ljud­ska pra­va, Vi­nej Lal
„Mek­do­nalds“, Vi­nej Lal i Zi­a­u­din Sar­dar
Ma­pe, San­ka­ran Kri­šna
Mark­si­zam, C. Da­glas Lu­mis
Mar­li, ?arls Kar­ne­gi
Me­sto, Ro­bi Ra­jan
Mi­ste­ri­ja, Dej­vid Pan­ter
Na­ga­zne mi­ne, Vi­nej Lal
Nu­kle­a­ri­zam, Ašis Nan­di
Obra­zo­va­nje, Gu­sta­vo Este­va i Ma­du S. Pra­kaš
Oruž­je za ma­sov­no uni­šte­nje, Iti Abra­ham
Osku­di­ca, Lak­šman Ja­pa
Pam­?e­nje, Su­deš Miš­ra
Pi­sme­nost, Ba­ri San­ders
Post­mo­der­ni­zam, Zi­ja­u­din Sar­dar
Pro­gon­stvo, Su­deš Miš­ra
Pu­te­vi, K. Da­glas Lu­mis
Raz­voj, Ma­džid Rah­ne­ma
Sank­ci­je, Vinej Lal
Se­ljak, Ašis Nan­di
Sin­ga­pur, C. J. V.-L. Vi
Si­ro­ma­štvo, Ma­džid Rah­ne­ma
Si­ste­mi zna­nja, Fre­de­rik Ap­fel Mar­glin
Smeh, Be­ri San­ders
Spi­nov­ci, Ra­min­der Ka­ur
Sve­ti šu­mar­ci, Fre­de­rik Ap­fel Mar­glin
Še­?er, Ašis Nan­di
Ši­ro­ke na­rod­ne ma­se, Gu­sta­vo Este­va
Tre­?i put, Trent Šro­jer
Tu­ri­zam, Pol Gon­sal­ves
Uto­pi­ja, Pi­ter Vo­len
Voj­ska, C. Da­glas Lu­mis
Za­ga­?e­nje, Su­dir ?e­la Ra­džan
Za­gra­?e­na vo­da, Di­pak Gja­va­li i Aja­ja Dik­sit
Za­pad, A. Ra­gu­ra­ma­džu
Za­pi­si, Vinej Lal
Za­tvor, Ba­ri San­ders

Po­da­ci o auto­ri­ma
In­deks

Godina izdanja : 2012.

Broj strana : 418

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 24 x 17

Težina : 765 g

ISBN : 978-86-7102-418-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje