×

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST

Mirjana Divac Jovanović, Dragan Švrakić

  Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“, knjiga kritički obuhvata vodeća teorijska znanja, rezultate ključnih istraživanja, psihodijagnostičke parametre i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima.

Fenomen “granične ličnosti“ već dugo predstavlja poseban izazov za  psihoterapeute, psihologe i psihijatre. Fenomen „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. Knjiga Granična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku  fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Autori daju svoj kritički osvrt i redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, posmatrajući graničnost kao dimenziju funkcionisanja ličnosti. Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“ o graničnoj ličnosti, autori daju svoje originalne doprinose razumevanju granične ličnosti i lečenju graničnog poremećaja. Kritički su obuhvaćena vodeća teorijska znanja, rezultati ključnih istraživanja, psihodijagnostički parametri i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima. Knjiga je tako organizovana da može da predstavlja priručnik za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, jer odgovara na konkretne dileme u vezi sa dijagnostikom, istraživanjima i terapijama graničnih stanja. Istovremeno, ova knjiga je pristupačna svakom čitaocu koji se interesuje za probleme ličnosti, jer je napisana jezikom koji odslikava humanistički pristup autora jednoj naučnoj temi. 

 

Mirjana Divac Jovanović

Mirjana Divac Jovanović  je vanredni  profesor  Departmana  za psihologiju,  Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu,  gde na  osnovnim studijama predaje Kliničku psihologiju i  Kliničku procenu ličnosti, a na  master studijama Psihodijagnostiku i psihoterapiju poremećaja  ličnosti. Više godina organizuje i vodi praktični kurs primenjene psihologije Rast i razvoj ličnosti sa studentima psihologije. Diplomirala je na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a specijalizirala, magistrirala i  doktorirala u oblasti psihoterapije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu . Godinama je edukator i supervizor nacionalne i evropske asocijacije psihoterapeuta. Pripada generaciji psihologa koji su, predvođeni prof. Josipom Bergerom,  među prvima u Jugoslaviji promovisali humanističke psihoterapije. Radeći na Psihijatrijskoj klinici stekla je veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ekspert je u oblasti kliničke procene, grupne i individualne  psihoterapije poremećaja ličnosti. Objavila je brojne radove iz ovih oblasti u domaćim i stranim časopisima, sa originalnim doprinosima psihodijagnostici, teoriji i praksi psihoterapije.  

Dragan Švrakić

Dragan M.Švrakić je redovni profesor psihijatrije na Vašington Univerzitetu u Sent Luis-u, SAD (Washington University School of Medicine, St Louis). Psihijatar po specijalizaciji, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu u oblasti istraživanja u psihijatriji. Član je Srpske akademija nauka (van radnog sastava ) i Internacionalnog konzorcijauma za genetske studije mentalnih bolesti. Gostujući profesor je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje Genetiku i Epigenetiku poremećaja ličnosti. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe iztrazivača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama. 

Predgovor autora                                                                                              

1. Uvod u kon­cep­te li?­no­sti i po­re­me­?a­ja li?­no­sti                            

„Nor­mal­na“, „pri­la­go­?e­na“, „zre­la“ li?­nost
Iden­ti­tet, in­te­gri­tet, Ego i self
Za­jed­ni?­ke di­men­zi­je zre­le i ne­zre­le li?­no­st
Po­re­me­?aj li?­no­sti: bo­lest ili sta­nje?
Po­re­me­?aj li?­no­sti: so­ci­jal­no ili psi­ho­lo­ško od­re­?e­nje?
Ka­da je li?­nost „po­re­me­?e­na“?
Po­re­me­?aj li?­no­sti ni­je si­no­nim za „psi­ho­pa­ti­ju“
O pri­la­go­?a­va­nju: eti?­ki aspek­ti po­na­ša­nja
Re­de­fi­ni­ci­ja adap­tiv­nih za­da­ta­ka
Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja, ži­vot­ni stil i adap­ta­ci­ja
Post­mo­der­ni dis­kurs „nor­mal­nog i pa­to­lo­škog“: frag­men­ti­sa­ni self

                                                                                   

2. Kon­cep­tu­a­li­zacija i klasifi­ka­ci­ja poreme?aja li?no­sti                 

Ne­u­ro­ti?­ni ka­rak­ter: pre­te­?a po­re­me­?a­ja li?­no­sti?
Pr­vi opi­si ana­to­mi­je „psi­ho­pa­ti­je“
Mo­der­ne kla­si­fi­ka­ci­je po­re­me­?a­ja li?­no­sti
Od­nos psi­ho­lo­gi­je i psi­hi­ja­tri­je pre­ma kon­cep­tu po­re­me­?a­ja li?­no­sti

                                                                                

3. Ka­te­go­ri­jal­ni i dimenzional­ni mo­de­li pore­me­?a­ja li?­no­sti      

Ka­te­go­ri­jal­ni pri­stup po­re­me­?a­ji­ma li?­no­sti: kri­ti?­ki osvrt  
Pr­vi po­ku­ša­ji di­men­zi­o­na­li­za­ci­je: kla­ste­ri po­re­me­?a­ja li?­no­sti i ti­po­vi adap­ta­ci­je
     Kla­ster A: eks­cen­tri?­ni („?ud­ni“)
     Kla­ster C: Stra­šlji­vi („opre­zni“)
     Kla­ster B: dra­ma­ti?­ni („en­tu­zi­ja­sti“)
Di­men­zi­o­nal­ni mo­de­li li?­no­sti: kri­ti?­ki osvrt

                             

4. Te­o­rij­ski mo­de­li nastanka i raz­vo­ja poreme­?a­ja li?no­sti         

Bi­o­ge­ne­ti­ka po­re­me­?a­ja li?­no­sti
Pri­ro­da ili oko­li­na: uti­caj ge­ne­ti­ke i oko­li­ne na raz­voj ponašanja
Epi­ge­net­ski me­ha­ni­zmi in­ter­ak­ci­je ge­na i oko­li­ne
Epi­ge­net­ska mo­du­la­ci­ja cr­ta li?­no­sti
Ka­ko re­?i le­?e: re­le­vant­nost epi­ge­ne­ti­ke za te­ra­pi­ju men­tal­nih po­re­me­?a­ja    

 

5. Poreme?aji li?nosti: poreme?aji adaptacije ili poreme?aji integracije 

Za­jed­ni?­ke ka­rak­te­ri­sti­ke po­re­me­?a­ja li?­no­sti
Ne­pri­la­go­?e­na li?­nost: sa­mo­or­ga­ni­zu­ju­?i si­stem
Ne­zre­la li?­nost i ne­u­speh adap­ta­ci­j
Frag­men­ti­sa­na li?­nost i ne­u­speh in­te­gra­ci­je
Ka­da ka­že­mo po­re­me­?aj li?­no­sti, mi­sli­mo na „gra­ni?­ni“ (border­li­ne)  
Gra­ni?­nost kao di­men­zi­ja na ko­nit­nu­u­mu ni­voa funk­ci­o­ni­sa­nja li?­no­sti
Di­men­zi­o­nal­ni ko­or­di­nat­ni si­stem di­jag­no­sti­ke
Pro­ce­na men­tal­nog funk­ci­o­ni­sa­nja

 

6. Klini?ka procena grani?nog nivoa funkcionisanja li?nosti

Iden­ti­tet i in­te­gri­tet
Me­ha­ni­zmi od­bra­ne  
Šta se pod­ra­zu­me­va pod ne­zre­lim Ego od­bra­na­ma i ka­ko se pro­ce­nju­ju?
Afek­tiv­na re­gu­la­ci­ja i self re­gu­la­ci­ja
Objekt­ni od­no­si i afek­tiv­no ve­zi­va­nje
Self per­cep­ci­ja i men­ta­li­za­ci­ja
Pro­ce­na (test) re­al­no­sti
Ego in­te­gra­ci­ja
Su­per-ego in­te­gra­ci­ja
Te­stov­na pro­ce­na gra­ni?­nog ni­voa funk­ci­o­ni­sa­nja
Re­la­ci­o­na di­jag­no­sti­ka gra­ni?­nog ni­voa fu­nik­ci­o­ni­sa­nja
Men­tal­ni pro­fi­li na raz­li­?i­tim ni­vo­i­ma funk­ci­o­ni­sa­nja li?­no­sti: re­zi­me  

 

7. Psi­ho­te­ra­pi­ja oso­ba sa gra­ni?­nim po­re­me­?a­jem

In­ter­ak­tiv­ni od­nos psi­ho­te­ra­pi­je i far­ma­ko­te­ra­pi­je
Sa­vre­me­ni psi­ho­te­ra­pij­ski pri­stu­pi gra­ni?­nim pore­me­?a­ji­ma
Te­ra­pi­ja fo­ku­si­ra­na na tran­sfer (TFP)
Di­ja­lek­ti?­ko-bi­he­vi­o­ral­na te­ra­pi­ja (DBT)
Tret­man za­sno­van na men­ta­li­zo­va­nju (MBT)
Kom­pa­ra­tiv­na ana­li­za raz­li­?i­tih te­ra­pij­skih pri­stu­pa grani?nim po­re­me­?a­ji­ma  
Stra­te­gi­ja te­ra­pij­skog pri­stu­pa gra­ni?­nim po­re­me­?a­ji­ma: konsen­zus
Re­kon­struk­tiv­na in­ter­per­so­nal­na psi­ho­te­ra­pi­ja (RIP): naš pri­stup te­ra­pi­ji gra­ni?­nih po­re­me­?a­ja
RIP: osnov­na na­?e­la psi­ho­te­ra­pij­skog ra­da  
Afek­tiv­na re­

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 314

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22,5x16,5

Težina : 507 g

ISBN : 9788671025195

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje